Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin, uchwalony przez Komisję Turystyki Jeździeckiej na podstawie art. 35 ust. 2 oraz uchwały nr 402/XVII/2013 z dnia 24 sierpnia 2013 roku ZG PTTK i zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK, określa zakres i tryb działania oraz organizację i zasady tworzenia Komisji Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK, zwanej dalej komisją.
Rozdział II
Zadania, tryb i zakres działania
§ 2
1. Do zakresu działania komisji należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie turystyki jeździeckiej nizinnej, w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego PTTK, kształtowanie polityki w tej dziedzinie, koordynacja działalności komisji oddziałowych, zespołów międzyoddziałowych oraz klubów.
2. Komisja może występować w imieniu Zarządu Głównego PTTK do właściwych władz po uzyskaniu upoważnienia Prezydium ZG PTTK.
3. Komisja sporządza plan pracy na okres kadencji ujmując w nim zadania do realizacji. Plan pracy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.
4. Komisja nie rzadziej niż raz w roku, informuje Zarząd Główny PTTK o realizacji planu.
§ 3
Do zadań Komisji Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK należy:
1. Realizowanie zadań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zarządu Głównego PTTK oraz Krajowej Konferencji Turystyki Jeździeckiej PTTK.
2. Inspirowanie i koordynowanie działalności klubów, oddziałowych, międzyoddziałowych i regionalnych komisji turystyki jeździeckiej oraz wykorzystywanie ich potencjału, prowadzenie ewidencji powyższych jednostek.
3. Przedstawianie właściwym władzom wniosków i opinii dotyczących zagospodarowania turystycznego i innych spraw istotnych z punktu widzenia
interesów turystyki jeździeckiej, zgodnie z upoważnieniem Prezydium ZG PTTK.
4. Afiliowanie przy komisji ośrodków turystyki jeździeckiej.
5. Kształtowanie wzorców właściwych postaw i zachowań związanych z aktywnością turystyczną.
6. Rozwijanie wszelkich form działania związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego uwzględniających rozwój turystyki i krajoznawstwa.
7. Organizowanie prac związanych z wytyczaniem i znakowaniem konnych szlaków turystycznych na nizinach, ustalanie ich przebiegu, kontrola stanu znakowania i wykonywania prac znakarskich.
8. Prowadzenie ewidencji turystycznych szlaków konnych nizinnych, organizowanie szkolenia znakarzy, nadawanie im uprawnień według kryteriów i programów zatwierdzonych przez ZG PTTK oraz prowadzenie ich ewidencji.
9. Szkolenie, zgodnie z obowiązującymi w PTTK programami, przodowników i instruktorów turystyki jeździeckiej, egzaminowanie i nadawanie im uprawnień oraz prowadzenie ich ewidencji.
10. Upowszechnianie zdobywania odznak turystycznych jeździeckich, ustalanie ich regulaminów, organizowanie sieci terenowych referatów weryfikacyjnych i prowadzenie centralnego referatu weryfikacyjnego dla wyższych stopni odznak.
11. Inspirowanie i prowadzenie badań i studiów, organizowanie seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką turystyki jeździeckiej, zgodnie z upoważnieniem Prezydium ZG PTTK.
12. Opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich.
13. Utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz reprezentowanie w nich PTTK, zgodnie z upoważnieniem Prezydium ZG PTTK.
14. Współorganizowanie ogólnopolskich i centralnych imprez turystyki jeździeckiej.
15. Wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działań komisji.
§ 4
1. Komisja realizuje swoje zadania we współpracy z Komisją Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK oraz z innymi organami fachowymi i jednostkami PTTK, których przedstawiciele, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym.
2. W przypadku gdy działalność komisji wchodzi w zakres działania innego organu fachowego Zarządu Głównego PTTK, działania powinny być uzgodnione między nimi. Przypadki sporne rozstrzyga Zarząd Główny PTTK.
Rozdział III
Zasady tworzenia
§ 5
1. Komisja wybierana jest podczas Krajowej Konferencji Aktywu Jeździeckiego PTTK, zwanej dalej konferencją w głosowaniu tajnym, w liczbie do 9 członków, na okres kadencji Zarządu Głównego PTTK. Kadencja komisji obejmuje okres między
konferencjami. Do wyborów komisji mają zastosowanie zasady określone w ordynacji wyborczej.
2. Skład komisji oraz zmiany w niej następujące w okresie kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.
3. Konferencję zwołuje komisja w ciągu 3 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK, przy czym zawiadomienia wysyłane są co najmniej na miesiąc przed terminem konferencji. Konferencja powinna się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK.
4. Prawo uczestniczenia w konferencji z głosem decydującym przysługuje delegatom wybranym w liczbie i na zasadach określonych w regulaminie konferencji, uchwalonym przez komisję i zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK. Z głosem doradczym uczestniczą w konferencji członkowie ustępującej komisji, przedstawiciele władz naczelnych PTTK i zaproszeni goście.
§ 6
Prawo zgłaszania kandydatów do komisji posiadają:
1. uczestnicy konferencji,
2. członkowie ustepującej komisji,
3. członkowie Zarządu Głównego PTTK,
4. jednostki regionalne PTTK.
§ 7
1. Konferencja dokonuje oceny działalności komisji oraz ustala kierunki jej działalności na okres kadencji.
2. Uchwały konferencji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów.
3. Uchwały konferencji podawane są do wiadomości Zarządu Głównego PTTK.
§ 8
Oprócz konferencji, komisja może organizować roczne lub okresowe narady sprawozdawcze tzw. sejmiki oraz inne spotkania w ramach działalności komisji.
Rozdział IV
Organizacja i tryb pracy komisji
§ 9
1. Komisja wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza, których następnie zatwierdza Zarząd Główny PTTK.
2. Komisja ma prawo dokooptować w głosowaniu tajnym nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu
pochodzącego z wyboru.
3. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych, określone w regulaminie komisji, zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK.
§ 10
Komisja może działać bezpośrednio lub przez powołane przez siebie podkomisje lub zespoły. Członkami zespołów mogą być także osoby nie będące członkami komisji.
§ 11
1.Zebrania komisji zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, w miarę potrzeb wynikających z zadań i specyfiki działania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. O terminie i porządku obrad zebrania należy powiadomić Zarząd Główny PTTK.
2. Prawo zwoływania zebrania komisji przysługuje również Zarządowi Głównemu PTTK.
3. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwały komisji przekazywane są Zarządowi Głównemu PTTK.
4. Zebrania komisji są protokołowane, zaś dokumentacja jej działalności jest przechowywana w Biurze ZG, a następnie archiwizowana.
§ 12
Komisja może stosować elektroniczną formę podejmowania uchwał, określając wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających zatwierdzeniu w drodze głosowania elektronicznego w następujący sposób:
1. Głosowanie elektroniczne zarządzane jest przez przewodniczącego komisji w sprawach, w których podjęcie decyzji jest uzasadnione bez konieczności odbywania posiedzenia w sposób tradycyjny, zaś zgromadzone dokumenty w sposób jednoznaczny umożliwiają podjęcie decyzji bez konieczności dodatkowych uzupełnień bądź objaśnień.
2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem internetu z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub odpowiedniej aplikacji.
3. Przewodniczący komisji określa czas trwania głosowania i sposób oddania głosu: mail lub oddanie głosu za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji. Po zakończeniu głosowania sporządzany jest protokół z jego przebiegu, zaś podjętym uchwałom nadawana jest numeracja.
§ 13
1. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo uchylenia uchwał komisji, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
2. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania członka komisji, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
3. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania komisji, jeżeli jej działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK. W przypadku odwołania komisji Zarząd Główny zwołuje w ciągu trzech miesięcy od daty odwołania krajową konferencję w celu wyboru nowej komisji.
§ 14
Komisja działa w oparciu o środki finansowe w ramach budżetu Zarządu Głównego PTTK oraz może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone, darowizn, środków UE i innych.
§ 15
Komisja używa pieczęci firmowej podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, Komisja Turystyki Jeździeckiej wraz z nr kodu pocztowego, adresem i telefonem.
§ 16
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK. W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu PTTK i Regulaminu Zarządu Głównego PTTK.
§ 17
Regulamin niniejszy, uchwalony przez Komisję Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 3/2014 w dniu 7.11.2014 roku i zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 129/XVIII/2014 z dnia 13 grudnia 2014 r. obowiązuje od dnia zatwierdzenia.