REGULAMIN  SREBRNEJ JEŹDZIECKIEJ  ODZNAKI TURYSTYKI NIZINNEJ W STYLU WESTERNwest srebrna

Postanowienia ogólne

W celu popularyzacji turystyki jeździeckiej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia:

  • – Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK (JOTG),
  • – Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK (JOTN),
  • – Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK w stylu western (JOTGW),
  • – Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK w stylu western (JOTNW).

Odznaki te są czterostopniowe.

PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tych odznak za pośrednictwem Komisji

Turystyki Jeździeckiej / Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

– Odznaki można zdobywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– O uzyskanie Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK oraz Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK w stylu western może ubiegać się każdy, kto spełnił warunki niniejszego regulaminu oraz ukończył 12 rok życia – stopień brązowy i 14 lat – pozostałe stopnie (Popularna odznaka nie posiada ograniczeń wiekowych).

Srebrna Jeździecka Odznaki Turystyki Nizinnej w stylu western

 

Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki brązowej, dla osób, które ukończyły 14 lat.

VII.1.1. Wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg),

VII.1.2. Budowa anatomiczna konia:

            a. układ kostny,

            b. układ narządów wewnętrznych.

VII.1.3. Odmiany na głowie i na nogach konia, palenia,

VII.1.4. Umiejętność rozpoznawania podstawowych wad budowy koni,

VII.1.5. Rozpoznawanie podstawowych urazów i schorzeń u koni (zadrapania,

            rany, kulawizny, kolka),

VII.1.6. Rodzaje siodeł westernowych: reining, cutting, robocze,

VII.1.7. Zapoznanie się ze sprzętem dodatkowym:

            a. wytok,

            b. napierśnik,

            c. tylni popręg (roboczy),

            d. ochraniacze.

VII.1.8. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek, rajdów,

            na postojach i popasach,

VII.1.9. Podstawowe wiadomości o przygotowaniu konia do wyjazdów turystycznych,

VII.1.10. Wybrane zagadnienia z prawa o ruchu drogowym dotyczące poruszania

            się końmi po drogach publicznych,

VII.1.11. Historia i pochodzenie konkurencji Trail,

VII.1.12. Przepisy i przeszkody w konkurencji Trail:

            a. obowiązkowe,

            b. nieobowiązkowe,

            c. niedozwolone.

VII.2.1. Jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu,

VII.2.2. Wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie),

VII.2.3.  „Side-pass” (chody boczne, odchodzenie od łydki),

VII.2.4. Pokonywanie przeszkód konkurencji Trail:

            a. drągi,

            b. mostek,

            c. bramka.

VII.2.5. Wykonywanie poszczególnych elementów konkurencji Trail:

            a. zagalopowanie na właściwą nogę,

            b. przejście ze stępa do kłusa, z kłusa do galopu, z galopu do kłusa oraz zatrzymanie
            z kłusa i z galopu,

            c. obrót w kwadracie z drągów,

            d. cofanie między drągami.

VII.2.6. Jazda w terenie otwartym i zadrzewionym z pokonywaniem przeszkód naturalnych:

            a. strome podjazdy i zjazdy,

            b. wiatrołomy i strumienie,

            c. tereny grząskie i bagniste.

  1. 3  Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa

VII.3.1. Znajomość jednego regionu (Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, Warmia – Mazury – Suwalszczyzna, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlasie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia) / jednej grupy górskiej (Bieszczady, Beskid Wschodni, Beskid achodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska),

VII.3.2. Odbycie 6 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),

VIII.Potwierdzenia i weryfikacja

IX.1.    Podstawą weryfikacji jest książeczka jeździecka, w której powinny być potwierdzone przez osoby uprawnione odbyte szkolenia, egzaminy, wycieczki i rajdy:

– na odznakę popularną przez przodownika turystyki jeździeckiej lub przodownika turystyki jeździeckiej w stylu western,

– na wszystkie stopnie odznaki  przez instruktora turystyki jeździeckiej; instruktora turystyki jeździeckiej w stylu western, instruktora turystyki jeździeckiej, oraz honorowego przodownika turystyki jeździeckiej.

IX.2. Weryfikacji odznak dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej / Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK, najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia książeczki.         

IX.3. Odznaki brązowe i srebrne można weryfikować i nabywać także w terenowych

punktach weryfikacyjnych jeździeckich odznak turystyki górskiej PTTK i jeździeckich odznak turystyki nizinnej PTTK.

IX.4. Prawo do edycji odznak i druku książeczek mają:

            −  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A (jeździeckie odznaki turystyki górskiej i jeździeckie odznaki w stylu western górskie i nizinne),

            − Oddział PTTK w Golubiu Dobrzyniu (jeździeckie odznaki turystyki nizinnej).

IX.5.Odznaki nabywa się (po okazaniu książeczki z adnotacją o zweryfikowaniu odznaki):

            – popularne – u przodownika/instruktora turystyki jeździeckiej PTTK,

            – brązowe, srebrne, złote:

w siedzibie Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK (Zamek)

w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A

X.    Wzory odznak, wg projektów Marka P. Krzemienia, stanowią załącznik do niniejszego
        regulaminu.

XI.  Postanowienia końcowe

       Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki
       Jeździeckiej PTT K i Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

XII.  Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK
      uchwałą nr 63/XVIII/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

Z