Postanowienia ogólnewest zlota

W celu popularyzacji turystyki jeździeckiej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia:

– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK (JOTG),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK (JOTN),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK w stylu western (JOTGW),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK w stylu western (JOTNW).

Odznaki te są czterostopniowe.

PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tych odznak za pośrednictwem Komisji

Turystyki Jeździeckiej / Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

– Odznaki można zdobywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– O uzyskanie Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK oraz Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK w stylu western może ubiegać się każdy, kto spełnił warunki niniejszego regulaminu oraz ukończył 12 rok życia – stopień brązowy i 14 lat – pozostałe stopnie (Popularna odznaka nie posiada ograniczeń wiekowych).

Złota Jeździecka Odznaka Turystyki Nizinnej w stylu western

 

Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki srebrnej.

  1. ,1  Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 × 45 min.)

VIII.1.1. Racjonalne żywienie koni,

VIII.1.2. Podstawowe wiadomości weterynaryjne:

            a. zapobieganie chorobom koni,

            b. rozpoznawanie najczęściej występujących chorób,

            c. wykonywanie podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady,

            masaże), przed przybyciem lekarza weterynarii

VIII.1.3. Przygotowanie konia do transportu:

            a. wprowadzanie konia do przyczepy,

            b. wyprowadzanie konia z przyczepy.

VIII.1.4. Zasady doboru i przygotowania (treningu) koni do rajdów turystycznych,

VIII.1.5. Wiedza z zakresu jazdy konnej w stylu western z uwzględnieniem

konkurencji sportowych

.

  1.  2  Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 × 45 min.)

VIII.2.1. Poprawne wykonanie elementów jazdy maneżowej na ujeżdżalni,

VIII.2.2. Płynne pokonywanie naturalnych przeszkód o wysokości do 40 cm,

VIII.2.3. Umiejętności biwakowania z końmi w terenie,

.

  1. ,3  Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa

VIII.3.1. Znajomość dwóch regionów (Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, Warmia – Mazury – Suwalszczyzna, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlasie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia) / dwóch grup górskich (Bieszczady, Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska),

VIII.3.2. Umiejętność przygotowania i znajomość zasad odbywania biwaków

             i wielodniowych rajdów turystycznych,

VIII.3.3. Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej i posługiwania się mapami oraz                          przewodnikami turystycznymi w terenie; znajomość walorów turystycznych głównych   regionów Polski,

VIII.3.4. Odbycie 10 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),

VIII.3.5. Odbycie 2 rajdów trzydniowych lub 1 sześciodniowego,

VIII.3.6. Udział w biegu myśliwskim,

VIII.3.7. Pokonanie toru przeszkód typu „ścieżka huculska”. IX.

Potwierdzenia i weryfikacja

IX.1.    Podstawą weryfikacji jest książeczka jeździecka, w której powinny być potwierdzone przez osoby uprawnione odbyte szkolenia, egzaminy, wycieczki i rajdy:

– na odznakę popularną przez przodownika turystyki jeździeckiej lub przodownika turystyki jeździeckiej w stylu western,

 – na wszystkie stopnie odznaki  przez instruktora turystyki jeździeckiej; instruktora turystyki jeździeckiej w stylu western, instruktora-wykładowcę turystyki jeździeckiej, oraz honorowego przodownika turystyki jeździeckiej.

IX.2. Weryfikacji odznak dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej / Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK, najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia książeczki.         

IX.3. Odznaki brązowe i srebrne można weryfikować i nabywać także w terenowych

punktach weryfikacyjnych jeździeckich odznak turystyki górskiej PTTK i jeździeckich odznak turystyki nizinnej PTTK.

IX.4. Prawo do edycji odznak i druku książeczek mają:

            −  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A (jeździeckie odznaki turystyki górskiej i jeździeckie odznaki w stylu western górskie i nizinne),

            − Oddział PTTK w Golubiu Dobrzyniu (jeździeckie odznaki turystyki nizinnej).

IX.5.Odznaki nabywa się (po okazaniu książeczki z adnotacją o zweryfikowaniu odznaki):

            – popularne – u przodownika/instruktora turystyki jeździeckiej PTTK,

            – brązowe, srebrne, złote:

w siedzibie Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK (Zamek)

w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A

X.    Wzory odznak, wg projektów Marka P. Krzemienia, stanowią załącznik do niniejszego
        regulaminu.

XI.  Postanowienia końcowe

       Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki
       Jeździeckiej PTT K i Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

XII.  Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK
      uchwałą nr 63/XVIII/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.