REGULAMIN  POPULARNEJ JEŹDZIECKIEJ ODZNAKI TURYSTYKI NIZINNEJ W STYLU WESTERN

Postanowienia ogólne

W celu popularyzacji turystyki jeździeckiej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia:

west

– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK (JOTG),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK (JOTN),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK w stylu western (JOTGW),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK w stylu western (JOTNW).

Odznaki te są czterostopniowe.

PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tych odznak za pośrednictwem Komisji

Turystyki Jeździeckiej / Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

– Odznaki można zdobywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– O uzyskanie Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK oraz Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK w stylu western może ubiegać się każdy, kto spełnił warunki niniejszego regulaminu oraz ukończył 12 rok życia – stopień brązowy i 14 lat – pozostałe stopnie (Popularna odznaka nie posiada ograniczeń wiekowych).

Popularna Jeździecka Odznaka Turystyki Nizinnej w stylu western

V.1.    Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 × 45 min.)

V.1.1. Podstawowe części ciała konia:

          a. głowa,

          b. szyja,

          c. kłoda,

          d. kończyny.

V.1.2. Psychika i podstawowe odruchy konia,

V.1.3. Ogólna klasyfikacja koni. Podział na:

            a. typy koni,

            b. główne rasy,

            c. podstawowe umaszczenia koni.

V.1.4. Zasady bezpieczeństwa przy koniach (przed, podczas i pojeździe),

V.1.5. Westernowy sprzęt jeździecki:

           a. siodło,

           b. ogłowie,

           c. wytok,

          d. potnik.

V.1.6. Sprzęt do czyszczenia konia oraz środki pielęgnacyjne,

V.1.7. Ogólne wiadomości o zasadach żywienia koni,

V.1.8. Historia stylu Western,

  1. 1,9 Ogólna znajomość konkurencji w stylu western.

V.2.1. Właściwe prowadzenie i przywiązanie konia,

V.2.2. Podstawowe czynności pielęgnacyjne przed jazdą i po jeździe,

V.2.3. Zakładanie ogłowia i siodłanie konia (rząd westernowy) oraz rozsiodłanie

           konia z zachowaniem kolejności i zasad bezpieczeństwa,

V.2.4. Regulacja strzemion,

V.2.5. Wsiadanie i zsiadanie z konia,

V.2.6. Prawidłowa pozycja jeźdźca w siodle:

          a. dosiad,

          b. ustawienie rąk,

          c. trzymanie wodzy.

V.2.7. Podstawowe manewry na ujeżdżalni:

           a. ruszanie,

           b. zatrzymanie,

           c. skręcanie,

           d. zataczanie kół,

           e. utrzymywanie równowagi w stępie, w kłusie i w galopie.

V.3.1. Zwiedzenie jednego obiektu zabytkowego, jednego obiektu przyrodniczego,

           (pomnik przyrody, rezerwat, park narodowy),

V.3.2. Znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych okolic ośrodka jeździeckiego,

VI.

Potwierdzenia i weryfikacja

IX.1.    Podstawą weryfikacji jest książeczka jeździecka, w której powinny być potwierdzone przez osoby uprawnione odbyte szkolenia, egzaminy, wycieczki i rajdy:

– na odznakę popularną przez przodownika turystyki jeździeckiej lub przodownika turystyki jeździeckiej w stylu western,

– na wszystkie stopnie odznaki  przez instruktora turystyki jeździeckiej; instruktora turystyki jeździeckiej w stylu western, instruktora turystyki jeździeckiej, oraz honorowego przodownika turystyki jeździeckiej.

IX.2. Weryfikacji odznak dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej / Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK, najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia książeczki.         

IX.3. Odznaki brązowe i srebrne można weryfikować i nabywać także w terenowych

punktach weryfikacyjnych jeździeckich odznak turystyki górskiej PTTK i jeździeckich odznak turystyki nizinnej PTTK.

IX.4. Prawo do edycji odznak i druku książeczek mają:

            −  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A (jeździeckie odznaki turystyki górskiej i jeździeckie odznaki w stylu western górskie i nizinne),

            − Oddział PTTK w Golubiu Dobrzyniu (jeździeckie odznaki turystyki nizinnej).

IX.5.Odznaki nabywa się (po okazaniu książeczki z adnotacją o zweryfikowaniu odznaki):

            – popularne – u przodownika/instruktora turystyki jeździeckiej PTTK,

            – brązowe, srebrne, złote:

w siedzibie Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK (Zamek)

w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A

X.    Wzory odznak, wg projektów Marka P. Krzemienia, stanowią załącznik do niniejszego
        regulaminu.

XI.  Postanowienia końcowe

       Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki
       Jeździeckiej PTT K i Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

XII.  Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK
      uchwałą nr 63/XVIII/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.