REGULAMIN  BRĄZOWEJ JEŹDZIECKIEJ   ODZNAKI TURYSTYKI NIZINNEJ W STYLU WESTERN

Postanowienia ogólne

W celu popularyzacji turystyki jeździeckiej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa

west brazowa

Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia:

– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK (JOTG),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK (JOTN),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK w stylu western (JOTGW),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK w stylu western (JOTNW).

Odznaki te są czterostopniowe.

PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tych odznak za pośrednictwem Komisji

Turystyki Jeździeckiej / Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

– Odznaki można zdobywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– O uzyskanie Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK oraz Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK w stylu western może ubiegać się każdy, kto spełnił warunki niniejszego regulaminu oraz ukończył 12 rok życia – stopień brązowy i 14 lat – pozostałe stopnie (Popularna odznaka nie posiada ograniczeń wiekowych).

Brązowa Jeździecka Odznaka Turystyki Nizinnej w stylu western

Stopień uzyskiwany przez osoby które ukończyły 12 lat

.

VI.1.1. Budowa konia:

            a. części ciała konia,

            b. budowa kopyta.

VI.1.2. Budowa siodła i ogłowia westernowego,

VI.1.3. Rasy koni w stylu western,

VI.1.4. Podstawowe i pochodne umaszczenia koni,

VI.1.5. Charakter konia,

VI.1.6. Omówienie podstawowych chodów konia,

VI.1.7. Zachowanie równowagi przez jeźdźca podczas wykonywania poszczególnych

            manewrów,

VI.1.8. Zasady bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z końmi w stajni,

            poza stajnią oraz na ujeżdżalni,

VI.1.9. Zasady pielęgnacji koni, zapobieganie podstawowym urazom

            i najczęściej występującym chorobom koni,

VI.1.10. Pomoce jeździeckie – rodzaje i ich właściwe zastosowanie,

VI.2.1. Jazda w zastępie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

VI.2.2. Podstawowe manewry na ujeżdżalni:

            a. ruszanie,

            b. zatrzymanie,

            c. skręty,

            d. cofanie,

            e. obroty.

VI.2.3. Jazda stępem, przejście do kłusa i galopu. Utrzymywanie równowagi

oraz zachowanie płynności tych chodów,

VI.2.4. Ruszanie z miejsca, zatrzymanie i cofanie konia,

VI.2.5. Dosiad jeźdźca w siodle z zachowaniem odpowiedniego balansu ciałem,

VI.2.6. Kontrola nad koniem w czasie jazdy,

VI.2.7. Podstawy jazdy w terenie,

VI.2.8. Pokonywanie przeszkód terenowych:

            a. łagodne zjazdy i podjazdy,

            b. teren kamienisty,

            c. strumień,

            d. leżące gałęzie.

VI.3.1. Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej

            i rowerowej,

VI.3.2. Znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych terenu w promieniu

            30 km od ośrodka / jednego pasma górskiego,

VI.3.3. Odbycie 2 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),

VI.3.4. Odbycie dwudniowego rajdu. VII.

Potwierdzenia i weryfikacja

IX.1.    Podstawą weryfikacji jest książeczka jeździecka, w której powinny być potwierdzone przez osoby uprawnione odbyte szkolenia, egzaminy, wycieczki i rajdy:

– na odznakę popularną przez przodownika turystyki jeździeckiej lub przodownika turystyki jeździeckiej w stylu western,

– na wszystkie stopnie odznaki  przez instruktora turystyki jeździeckiej; instruktora turystyki jeździeckiej w stylu western, instruktora turystyki jeździeckiej, oraz honorowego przodownika turystyki jeździeckiej.

IX.2. Weryfikacji odznak dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej / Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK, najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia książeczki.         

IX.3. Odznaki brązowe i srebrne można weryfikować i nabywać także w terenowych

punktach weryfikacyjnych jeździeckich odznak turystyki górskiej PTTK i jeździeckich odznak turystyki nizinnej PTTK.

IX.4. Prawo do edycji odznak i druku książeczek mają:

            −  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A (jeździeckie odznaki turystyki górskiej i jeździeckie odznaki w stylu western górskie i nizinne),

            − Oddział PTTK w Golubiu Dobrzyniu (jeździeckie odznaki turystyki nizinnej).

IX.5.Odznaki nabywa się (po okazaniu książeczki z adnotacją o zweryfikowaniu odznaki):

            – popularne – u przodownika/instruktora turystyki jeździeckiej PTTK,

            – brązowe, srebrne, złote:

w siedzibie Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK (Zamek)

w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A

X.    Wzory odznak, wg projektów Marka P. Krzemienia, stanowią załącznik do niniejszego
        regulaminu.

XI.  Postanowienia końcowe

       Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki
       Jeździeckiej PTT K i Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

XII.  Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK
      uchwałą nr 63/XVIII/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

Z