REGULAMIN  SREBRNEJ  JEŹDZIECKIEJ ODZNAKI TURYSTYKI NIZINNEJsrebrna

Postanowienia ogólne

W celu popularyzacji turystyki jeździeckiej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia:

– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK (JOTG),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK (JOTN),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK w stylu western (JOTGW),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK w stylu western (JOTNW).

Odznaki te są czterostopniowe.

PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tych odznak za pośrednictwem Komisji

Turystyki Jeździeckiej / Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

– Odznaki można zdobywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– O uzyskanie Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK oraz Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK w stylu western może ubiegać się każdy, kto spełnił warunki niniejszego regulaminu oraz ukończył 12 rok życia – stopień brązowy i 14 lat – pozostałe stopnie (Popularna odznaka nie posiada ograniczeń wiekowych).

Srebrna Jeździecka Odznaka Turystyki  Nizinnej

 

Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki brązowej, dla osób, które ukończyły 14 lat.

  1. 1 Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 × 45 min.)

III.1.1. Wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg),

III.1.2. Umiejętności rozpoznawania głównych wad budowy konia,

III.1.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w terenie i na postojach (popasach),

III.1.4. Podstawowe wiadomości o przygotowaniu konia do wyjazdów turystycznych,

III.1.5. Rozpoznawanie i pomoc weterynaryjna przy podstawowych urazach

            i schorzeniach koni,

III.1.6. Wybrane zagadnienia z prawa o ruchu drogowym dotyczące poruszania

            się końmi po drogach publicznych.

III.2.1. Jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu,

III.2.2. Wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie),

III.2.3. Przejeżdżanie przez drążki,

III.2.4. Skoki przez przeszkody o wysokości do 40 cm,

.

III.3.1. Znajomość jednego regionu (Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, Warmia –   Mazury – Suwalszczyzna, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlasie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia) / jednej grupy górskiej (Bieszczady, Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska),

III.3.2. Odbycie 6 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),

IV.

Potwierdzenia i weryfikacja

IX.1.    Podstawą weryfikacji jest książeczka jeździecka, w której powinny być potwierdzone przez osoby uprawnione odbyte szkolenia, egzaminy, wycieczki i rajdy:

– na odznakę popularną przez przodownika turystyki jeździeckiej lub przodownika turystyki jeździeckiej w stylu western,

– na wszystkie stopnie odznaki  przez instruktora turystyki jeździeckiej; instruktora turystyki jeździeckiej w stylu western, instruktora turystyki jeździeckiej, oraz honorowego przodownika turystyki jeździeckiej.

IX.2. Weryfikacji odznak dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej / Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK, najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia książeczki.         

IX.3. Odznaki brązowe i srebrne można weryfikować i nabywać także w terenowych

punktach weryfikacyjnych jeździeckich odznak turystyki górskiej PTTK i jeździeckich odznak turystyki nizinnej PTTK.

IX.4. Prawo do edycji odznak i druku książeczek mają:

            −  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A (jeździeckie odznaki turystyki górskiej i jeździeckie odznaki w stylu western górskie i nizinne),

            − Oddział PTTK w Golubiu Dobrzyniu (jeździeckie odznaki turystyki nizinnej).

IX.5.Odznaki nabywa się (po okazaniu książeczki z adnotacją o zweryfikowaniu odznaki):

            – popularne – u przodownika/instruktora turystyki jeździeckiej PTTK,

            – brązowe, srebrne, złote:

w siedzibie Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK (Zamek)

w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A

X.    Wzory odznak, wg projektów Marka P. Krzemienia, stanowią załącznik do niniejszego
        regulaminu.

XI.  Postanowienia końcowe

       Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki
       Jeździeckiej PTT K i Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

XII.  Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK
      uchwałą nr 63/XVIII/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

Z