REGULAMIN  POPULARNEJ  JEŹDZIECKIEJ ODZNAKI TURYSTYKI NIZINNEJ

Postanowienia ogólne

W celu popularyzacji turystyki jeździeckiej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia:

  • – Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK (JOTG),
  • – Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK (JOTN),
  • – Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK w stylu western (JOTGW),
  • – Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK w stylu western (JOTNW).

Odznaki te są czterostopniowe.

PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tych odznak za pośrednictwem Komisji

popularna

Turystyki Jeździeckiej / Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

  • – Odznaki można zdobywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  • – O uzyskanie Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK oraz Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK w stylu western może ubiegać się każdy, kto spełnił warunki niniejszego regulaminu oraz ukończył 12 rok życia – stopień brązowy i 14 lat – pozostałe stopnie (Popularna odznaka nie posiada ograniczeń wiekowych).

Popularna Jeździecka Odznaka Turystyki Nizinnej

I.1.1. Podstawowe części ciała konia,

I.1.2. Typy, główne rasy i maści koni hodowanych w Polsce,

I.1.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy koniach przed i po jeździe,

I.1.4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa jazdy,

I.1.5. Główne części rzędu końskiego (ogólnoużytkowe),

I.2.1. Podstawowe czynności pielęgnacyjne przed jazdą i po jeździe, narzędzia i przybory
         do pielęgnacji konia,

I.2.2. Siodłanie i zakładanie ogłowia, zdejmowanie siodła i ogłowia,

I.2.3. Prawidłowe prowadzenie konia, wsiadanie i zsiadanie,

I.2.4. Wykonywanie podstawowych ćwiczeń rozluźniających w siodle,

I.2.5. Ruszanie z miejsca i zatrzymywanie konia,

.

  1. 3, Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa

I.3.1. Zwiedzenie jednego obiektu zabytkowego, jednego obiektu przyrodniczego,

         (pomnik przyrody, rezerwat, Park Narodowy),

I.3.2. Znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych okolic ośrodka jeździeckiego,

I.3.3. Odbycie wycieczki konnej. II.

Potwierdzenia i weryfikacja

IX.1.    Podstawą weryfikacji jest książeczka jeździecka, w której powinny być potwierdzone przez osoby uprawnione odbyte szkolenia, egzaminy, wycieczki i rajdy:

– na odznakę popularną przez przodownika turystyki jeździeckiej lub przodownika turystyki jeździeckiej w stylu western,

– na wszystkie stopnie odznaki  przez instruktora turystyki jeździeckiej; instruktora turystyki jeździeckiej w stylu western, instruktora turystyki jeździeckiej, oraz honorowego przodownika turystyki jeździeckiej.

IX.2. Weryfikacji odznak dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej / Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK, najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia książeczki.         

IX.3. Odznaki brązowe i srebrne można weryfikować i nabywać także w terenowych

punktach weryfikacyjnych jeździeckich odznak turystyki górskiej PTTK i jeździeckich odznak turystyki nizinnej PTTK.

IX.4. Prawo do edycji odznak i druku książeczek mają:

            −  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A (jeździeckie odznaki turystyki górskiej i jeździeckie odznaki w stylu western górskie i nizinne),

            − Oddział PTTK w Golubiu Dobrzyniu (jeździeckie odznaki turystyki nizinnej).

IX.5.Odznaki nabywa się (po okazaniu książeczki z adnotacją o zweryfikowaniu odznaki):

            – popularne – u przodownika/instruktora turystyki jeździeckiej PTTK,

            – brązowe, srebrne, złote:

w siedzibie Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK (Zamek)

w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A

X.    Wzory odznak, wg projektów Marka P. Krzemienia, stanowią załącznik do niniejszego
        regulaminu.

XI.  Postanowienia końcowe

       Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki
       Jeździeckiej PTT K i Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

XII.  Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK
      uchwałą nr 63/XVIII/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

Z