REGULAMIN  BRĄZOWEJ JEŹDZIECKIEJ  ODZNAKI TURYSTYKI NIZINNEJ

Postanowienia ogólne

W celu popularyzacji turystyki jeździeckiej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia:

– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK (JOTG),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK (JOTN),

brazowa

– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK w stylu western (JOTGW),

– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK w stylu western (JOTNW).

Odznaki te są czterostopniowe.

PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tych odznak za pośrednictwem Komisji

Turystyki Jeździeckiej / Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

– Odznaki można zdobywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– O uzyskanie Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK oraz Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK w stylu western może ubiegać się każdy, kto spełnił warunki niniejszego regulaminu oraz ukończył 12 rok życia – stopień brązowy i 14 lat – pozostałe stopnie (Popularna odznaka nie posiada ograniczeń wiekowych).

Brązowa Jeździecka Odznaka Turystyki Nizinnej

Stopień uzyskiwany przez osoby powyżej 12 lat.

  1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 × 45 min.)

II.1.1. Podstawowe wiadomości o anatomii konia,

II.1.2. Znajomość rodzajów rzędów końskich i ich części, bieżąca konserwacja rzędu,

II.1.3. Maści, odmiany, typy i rasy koni hodowanych w Polsce,

II.1.4. Podstawowe zasady żywienia konia, podstawowe pasze,

II.1.5. Zasady stosowania pomocy jeździeckich,

II.1.6. Powodowanie koniem w podstawowych chodach (minimum wiadomości

           o mechanice ruchu układu „koń-jeździec”),

II.1.7. Zasady bezpieczeństwa obchodzenia się z końmi w stajni i poza stajnią,

II.1.8. Zasady pielęgnacji koni, zapobieganie podstawowym urazom i najczęściej

           występującym chorobom koni,

II.2.1. Jazda stępem, kłusem roboczym i anglezowanym oraz galopem, zachowanie
           płynności chodów,

II.2.2. Utrzymywanie równowagi w tych chodach,

II.2.3. Wykonywanie wolty,

II.2.4. Jazda w zastępie,

II.2.5. Przejazd przez drążki i przeszkody terenowe (leżące gałęzie, kłody, drzewa,
           teren  kamienisty),

II.2.6. Pokonywanie łagodnych podjazdów i zjazdów,

II.3.1. Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej,

II.3.2. Znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych terenu w promieniu 30 km
          od ośrodka, (jednego pasma górskiego),

II.3.3. Odbycie 2 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),

II.3.4. Odbycie dwudniowego rajdu. III.

Potwierdzenia i weryfikacja

IX.1.    Podstawą weryfikacji jest książeczka jeździecka, w której powinny być potwierdzone przez osoby uprawnione odbyte szkolenia, egzaminy, wycieczki i rajdy:

– na odznakę popularną przez przodownika turystyki jeździeckiej lub przodownika turystyki jeździeckiej w stylu western,

– na wszystkie stopnie odznaki  przez instruktora turystyki jeździeckiej; instruktora turystyki jeździeckiej w stylu western, instruktora turystyki jeździeckiej, oraz honorowego przodownika turystyki jeździeckiej.

IX.2. Weryfikacji odznak dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej / Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK, najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia książeczki.         

IX.3. Odznaki brązowe i srebrne można weryfikować i nabywać także w terenowych

punktach weryfikacyjnych jeździeckich odznak turystyki górskiej PTTK i jeździeckich odznak turystyki nizinnej PTTK.

IX.4. Prawo do edycji odznak i druku książeczek mają:

            −  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A (jeździeckie odznaki turystyki górskiej i jeździeckie odznaki w stylu western górskie i nizinne),

            − Oddział PTTK w Golubiu Dobrzyniu (jeździeckie odznaki turystyki nizinnej).

IX.5.Odznaki nabywa się (po okazaniu książeczki z adnotacją o zweryfikowaniu odznaki):

            – popularne – u przodownika/instruktora turystyki jeździeckiej PTTK,

            – brązowe, srebrne, złote:

w siedzibie Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK (Zamek)

w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A

X.    Wzory odznak, wg projektów Marka P. Krzemienia, stanowią załącznik do niniejszego
        regulaminu.

XI.  Postanowienia końcowe

       Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki
       Jeździeckiej PTT K i Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

XII.  Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK
      uchwałą nr 63/XVIII/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

Z